پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
ورود به سيستم

CSR

معرفی مسئوليت های اجتماعی - اجازه دادن به نویسنده برای وارد کردن محتوای متن غنی شده.  معرفی مسئوليت های اجتماعی

پس از چندین سال فعالیت های مختلف در حوزه مسئولیت های اجتماعی (چه به صورت داوطلبانه و چه به عنوان بخشی از وظایف سازمانی) مديريت مسئوليت پذيري اجتماعي تحت نظارت مستقیم مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو شكل گرفت كه مسئولیت هدایت عملکرد پایدار و یکپارچه گروه صنعتي ایران خودرو را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ​زیست محیطی بر عهده دارد. بدین منظور، با ایفای نقش های برنامه ریزی، مشاوره و پایش، عملکرد واحدهای مختلف سازمانی را متناسب با استانداردها، الزامات و معیارهای مهم در حوزه مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هدایت می کند. در برخی حوزه های مشخص مانند مشارکت در برنامه های مشترک با جامعه، ترویج و فرهنگ سازی رفتار و عملکرد مسئولانه در درون و برون سازمان، تعمیق رویکرد انسان محور نسبت به کارکنان در شرکت، استقرار نظام های مدیریت مسئولانه سازمان، به عنوان مجری اين امر عمل می کند.​

اطلاعات بیشتر
Thumbnail
  
روز جهاني «تالاسمی» گرامي بادروز جهاني «تالاسمی» گرامي باد
رونمايي از دومين كتاب گزارش عملكرد پايدار و مسئوليت اجتماعي
تهيه بانك اطلاعاتي از متقاضيان انجام  فعاليت هاي داوطلبانهتهيه بانك اطلاعاتي از متقاضيان انجام امور داوطلبانه
1 - 3بعدی